Nya professorer vid SLU

Senast ändrad: 15 april 2020

上海选四开奖上结果läs om de nya professorerna och deras forskning. du kan också se korta presentationsfilmerna om dem.

Nya professorer 2020

mot bakgrund av situationen vad gäller coronaviruset ställde slu, i likhet med andra lärosäten, in årets professorsinstallation den 27 mars. installation av årets nya professorer kommer att ske vid nästa års professorsinstallation vid slu uppsala, i mars 2021.

上海选四开奖上结果vi vill gärna presentera våra nya professorer ändå – digitalt.

 

Nya professorer 2019

Nya professorer som föreläste och installerades 2019 

三公怎么赌赢的几率大

Nya professorer 2019

上海福彩短信投注介绍

不定位七码滚雪球

  • Helena Hansson, professor i nationalekonomi med inriktning jordbrukssektorns ekonomi
  • Robert Hart, professor i miljö- och naturesursekonomi
  • Seema Arora-Jonsson, professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot svenska och europeiska förhållanden
  • Anti Vasemägi, professor i fiskbiologi
  • Jiasui Zhan, professor i växtpatologi med inriktning mot epidemiologi

 

Nya professorer 2018

Nya professorer 2018

三公手机游戏

Nya professorer 2017

Kort om professorerna som installerades i Uppsala med installationsföreläsningar 30-31 mars 2017 (inklusive pressbilder och filmer)

Sigrid Agenäs

Kor som mår bra ger mycket mjölk

sigrid agenäs forskningsområde är mjölkproduktion hos kor. målet är att förstå de faktorer som bestämmer de mjölkbildande cellernas produktion och att sedan omsätta denna kunskap i praktisk djurskötsel. i detta arbete har hon studerat en mängd faktorer, från utfodring, ämnesomsättning och endokrinologi till skötselfaktorer såsom mjölkningsrutiner, inhysningssystem och ljusförhållanden, men också samspel med reproduktion, immunsystemet och mjölkkörtelns mikrobiologi.

Michele Casini

Hur fungerar ett marint ekosystem med yrkesfiske?

上海选四开奖上结果michele casinis forskning handlar om uppskattning och förvaltning av marina fiskbestånd, samt populations- och ekosystemsdynamik, på nationell och internationell nivå. han undersöker hur exploaterade fiskbestånd, särskilt i östersjön, varierar i tid och rum i förhållande till fisketryck, samspel mellan rovdjur och byten samt övergödning och klimat. hans mål är att främja en ekosystembaserad fiskeriförvaltning. han har mer än 15 års erfarenhet inom internationella havsforskningsrådet (ices).

Pär Ingvarsson

Med genetikens hjälp mot bättre anpassade grödor

pär ingvarssons forskning handlar om egenskaper som styr mycket av en växts liv – när på säsongen de blommar och hur snabbt de växer i olika miljöer. han är intresserad av hur växterna anpassar sig, vilka gener och evolutionära processer som är inblandade och hur snabbt det går för dem att anpassa sig till nya förutsättningar. frågorna är synnerligen aktuella, med tanke på de snabba klimatförändringarna och de utmaningar dessa för med sig för modern växtförädling.

Anders H Karlsson

Produktion av kvalitetskött

上海选四开奖上结果anders karlssons forskning handlar om köttkvalitet; hur egenskaper såsom mörhet, färg, smak, och vattenhållande förmåga påverkas av genetiska faktorer och produktionsfaktorer såsom utfodring och skötsel. för att lösa kvalitetsproblem krävs grundläggande förståelse för muskelns anatomi, fysiologi och ämnesomsättning. anders karlsson har tidigare fokuserat på grisar, och i viss mån på fjäderfä. idag arbetar han främst med idisslare, och försöker förstå hur utfodringsstrategier och genotyper, men också djurvälfärd och samspelet mellan människa och djur, kan påverka köttets ätkvalitet.

Thomas Keller

Markstruktur – åkermarkens funktionella arkitektur

上海选四开奖上结果thomas kellers forskning rör jordbruksmarkens struktur, en egenskap som ständigt förändras på grund av klimat, grödor, markorganismer och störningar i form av jordbearbetning och körning med tunga jordbruksredskap. hans tidiga forskning handlade främst om sådant som försämrar strukturen, särskilt markpackning. hans mål är att förstå hur naturliga processer formar markens struktur och reglerar dess dynamik, och hur vi bör bruka jorden för att skapa en god och stabil markstruktur.

Inger Lilliehöök

Ledtrådar till rätt diagnos

inger lilliehööks forskningsområde är veterinärmedicinsk klinisk kemi, där man analyserar prover av blod, kroppsvätskor eller vävnadsceller för att påvisa sjukdom eller följa sjukdomsförlopp hos djur. inger lilliehöök har arbetat mycket med att utvärdera och anpassa olika diagnostiska metoder till olika djurslag, och i vissa fall till enskilda hundraser. i syfte att öka kunskapen om hur klinisk kemiska blodprovssvar ska tolkas studerar hon hur olika ämnen i blod förändras över tid vid olika sjukdomar.

Torbjörn Lundh

Nya foder måste vara bra för både djuren och deras tarmflora

torbjörn lundhs forskning handlade ursprungligen om hur bioaktiva ämnen i foder, t.ex. växtöstrogener, omsätts i olika djurarter. idag präglas hans forskning av en ökad efterfrågan på nya typer av foder som i huvudsak baseras på restprodukter från jord- och skogsbruk. han är särskilt intresserad av foderingrediensernas smältbarhet och metabolism, och på fodrets effekter på tarmen och tarmfloran. flertalet av hans projekt handlar idag om utfodring av fisk.

Thomas Oles

Landskapstänkande

thomas oles är landskapsarkitekt och forskar inom två huvudområden. det första är historiska och geografiska studier av hur människor och samhällen utformar sin omgivning. han är särskilt intresserad av att identifiera och jämföra "landskapsarketyper", dvs. strukturer som tenderar att bestå över tid, rum och kultur. hans andra forskningsområde är metodinriktat och handlar om landskap som ett sätt att förstå världen, "landskapstänkande". resultaten av hans undersökningar förmedlas främst genom böcker skrivna för såväl akademiska som allmänna läsare.

Jean François Valarcher

Gränslös infektionsbekämpning

jean françois valarchers forskning handlar om sätt att förebygga och bekämpa virussjukdomar hos nötkreatur. i början fokuserade han på luftvägssjukdomar hos kalvar och brsv (bovint respiratoriskt syncytialt virus), och sedermera tog han fram vaccinkandidater mot brsv och blåtungevirus. han har också ägnat sig åt allvarliga gränsöverskridande sjukdomar, såsom mul- och klövsjuka. idag arbetar han fortsatt med att klarlägga sjukdomsmekanismer och utveckla nya kontrollmetoder.

Nya professorer 2016

Nya professorer 2016

välkommen till årets installationsföreläsningar med de nya professorerna! föreläsningarna är öppna för allmänheten, ingen anmälan krävs. välkomna!

三地走势图新彩票

上葡京登录下载

下载旺彩双色开奖结果

Livet i en drivhusvärld

vaughan hurrys forskning handlar om att förstå hur växter känner av förändringar i miljön, såsom extrema temperaturer, och hur de använder denna information för att öka eller minska aktiviteten hos vissa gener och sätta igång olika anpassningsmekanismer. han undersöker även hur växternas ämnesomsättning påverkas under förändrade odlingsbetingelser. när nyckelkomponenter som ger ökad härdighet har identifierats kan dessa utnyttjas i förädling av jordbruksgrödor och skogsträd. detaljkunskaper om växters stresshantering kommer att vara värdefulla i ett framtida mer nyckfullt klimat.

上海11选5官网下载

Hormoner styr växternas underjordiska liv

上海选四开奖上结果karin ljungs forskning handlar om de mekanismer som styr växters tillväxt och utveckling. hon har kombinerat ett stort intresse för att utveckla nya, avancerade metoder för analys av små, organiska molekyler (metaboliter) med ett intresse för utvecklingsbiologiska processer i växter. hon är särskilt intresserad av två forskningsområden: växthormonernas betydelse för rotsystemets utveckling, och hur dessa ämnen koordinerar tillväxt ovan respektive under jord.

东方的彩好的

Klarhet i det komplexa

上海选四开奖上结果david parsons använder modeller som verktyg för att förstå hur olika jordbrukssystem och produktionskedjor fungerar, och för att undersöka om dessa kan förbättras genom förändrade driftsinriktningar eller skötselmetoder. hans forskning har bland annat handlat om småskalig boskapsuppfödning, enskilda grödor, foderproduktion och klimatanpassningar. ett stort projekt har rört utveckling av lönsam och hållbar köttdjursuppfödning i centrala vietnam.

专注亿鑫

上海体育彩票双色球开奖结果

Analys och modellering av skogliga strukturer

arne pommerenings forskning är inriktad på skoglig biometri, som handlar om att utnyttja skogliga mätdata för att undersöka hur t.ex. skogliga ekosystem och skötselmetoder fungerar. genom sin forskning om skogliga strukturer har han fått unika möjligheter att modellera tillväxt och samspel i skogliga ekosystem. resultaten kan tillämpas i bl.a. inventeringsarbete, skogsbruksplanering och övervakning av biologisk mångfald. arne pommerening har omfattande internationella forskningssamarbeten och många nationella och internationella uppdrag.

不花钱万能麻将辅助器

上海选四开奖上结果här nedan ser du några av de nya professorerna berätta om sitt arbete i korta filmer:

下载棋牌游戏

下载中国体育彩票网站

Djurvälfärd från gård till slakteri

上海选四开奖上结果lotta bergs forskning syftar till förbättrad kunskap om god djurhållning, främst beträffande lantbrukets djur och fisk, men även för sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. bland annat arbetar hon med djurvälfärd i samband med slakt. i ämnet ingår förebyggande djurhälsa och folkhälsa ("one health"), sambandet mellan inhysning, skötsel och djurbeteende, samspelet mellan människa och djur och frågor kring långsiktig hållbarhet inom djurhållningen. forskningen sker i samarbete med bl.a. jordbruksverket och sva, olika djurägar- och rådgivningsorganisationer samt flera svenska universitet. internationella samarbetspartners finns i bland annat nederländerna, storbritannien och mexiko.

七星彩码谈

世界赌场娱乐

Studerar celldöd för att förstå liv

peter bozhkovs huvudsakliga forskningsområde är programmerad celldöd hos växter. peter bozhkov var en av de första forskare som kunde visa vilken betydelse programmerad celldöd har i växters liv, och han har upptäckt unika mekanismer som reglerar sådan celldöd. idag studerar han också hur nedbrytning av makromolekyler och organeller inuti celler bidrar till växters utveckling, åldrande och svar på stress.

两块钱买彩票最多能中多少

中国中彩票最真实的人

Att förstå hur samhällen och miljöer omvandlas

andrea nightingale är geograf och utnyttjar både samhälls- och naturvetenskap för att förstå de komplexa samspel som påverkar samhällsutveckling och miljöförändringar. inspirerad av feministisk teori utforskar hon de sätt på vilka kön, klass, ras, etnicitet och andra former av sociala skiktningar manifesterar sig i landskapet. hennes forskning har visat att det är viktigt att förkasta förenklade förklaringar till hur samhällen formar miljön, och i stället inse att de miljöer och miljökonflikter vi ser idag är följden av ett invecklat samspel mellan politisk ekonomi, kunskap, sociala relationer, ekologi och kulturhistoria. en stor del av hennes fältarbete har utförts i nepal.

中国买彩票可以中奖吗

三公比金花什么牌最大

Jorden är insekternas planet

上海选四开奖上结果tomas roslins forskning var från början inriktad på samspelet mellan insekter och växter i fragmenterade landskap, men rör idag alla typer av biologiska samspel. hans mål är att beskriva fullständiga "interaktionsnät", som inbegriper arter som konkurrerar med varandra, äter varandra, pollinerar varandra etc. vad som fascinerar honom är hur populationer som är sammanlänkade genom en mängd skiftande interaktioner reagerar på varandra och på förändringar i miljön. de system han främst har studerat är dyngbaggar, växtätande insekter och deras naturliga fiender på ekar, samt näringsvävar i arktis. i arbetet tillämpar han de senaste molekylära teknikerna för att identifiera både de arter som samspelar och kopplingarna mellan dem.

Nya professorer 2015


Kort om professorerna som installeras i Uppsala med installationsföreläsningar 16-17 april 2015 

上海选四开奖上结果läs mer om dem i presentationsskriften:

Magnus Appelberg 

上海时时乐杀码专家

Fisk som resurs och miljöindikator i en föränderlig värld

上海选四开奖上结果magnus appelberg är fiskekolog och arbetar med utveckling av en forskningsbaserad miljöanalys med fisken i centrum, där fisken ses som både födoresurs och miljöindikator. hans arbete täcker både sötvatten och marina livsmiljöer och omfattar såväl metodmässiga som ekologiska aspekter. ett av hans mål är bidra till utvecklingen av en adaptiv ekosystembaserad förvaltning av fiskbestånd, som systematiskt införlivar ny kunskap baserad på forskning och en miljöanalys som grundas på forskning och utvärderingar av genomförda åtgärder.

Anders Broberg 

上海l1选5开奖结果

Sekundärmetaboliter – fascinerande och användbara

anders brobergs forskningsområde är naturproduktskemi. han arbetar framför allt sekundärmetaboliter från växter, svampar och bakterier. dessa ämnen har vanligen en mycket speciell funktion i organismen, t.ex. att skydda mot fiender, och ibland kan de vara användbara i andra sammanhang, t.ex. som antibiotika. en del av forskningen handlar om att isolera och strukturbestämma ämnena, en annan om att studera deras biologiska egenskaper och hur de bildas.

Anna Gårdmark 

三d晚秋和值

Storleken spelar roll för fiske och fiskars samspel

anna gårdmarks forskning handlar om samspelet mellan fiskar och deras byten och rovdjur, och vilken betydelse detta samspel har för hur arterna påverkas av fiske och miljöförändringar. med hjälp av dessa nya kunskaper utvecklar hon också nya metoder för rådgivning till fiskeriförvaltningen. målet är vetenskapligt grundade underlag som möjliggör ett fiske som är hållbart, både nu och i ett framtida klimat.

Magdalena Jacobson 

上海福利彩票

Grisens infektionssjukdomar är viktiga för djurens egen hälsa – men också för människan och miljön

magdalena jacobson är specialist på infektionssjukdomar hos gris. i sin forskning tar hon fram och utvärderar diagnostiska metoder för grissjukdomar som skabb och proliferativ enteropati (en bakteriell tarminfektion). hon har också utvecklat modeller som kan användas för att undersöka t.ex. vad kroppens immunförsvar betyder vid tarmsjukdomar som svindysenteri och proliferativ enteropati. hon arbetar även med program för att utrota några av dessa sjukdomar.

Björn Lindahl 

万喜堂彩票安装

Svampar styr kollagringen i marken

上海选四开奖上结果björn lindahl är markbiologi inriktad på svampars roll i markprocesser. han studerar samspelet mellan svampsamhällen och deras miljö; hur samhällets sammansättning styrs av miljöfaktorer och störningar, men också hur svampar påverkar sin omgivning, främst som nedbrytare av organiskt material. mycorrhiza är ett särskilt intresse, och genom att använda en kombination av isotopanalyser och moderna molekylära metoder han har kunnat visa att mykorrhizasvampar spelar en viktig roll i regleringen av kollagring i barrskogsjordar.

Görel Nyman 

世界第一大赌场是哪里

Färre dödsfall bland sövda hästar med ny metod?

上海选四开奖上结果görel nyman är veterinär och specialist inom narkos och smärtlindring. hennes forskning syftar till att förbättra omvårdnaden och patientsäkerheten för djur i samband med operation. hon har bland annat utvecklat en metod som ökar syresättningen av blodet hos hästar under narkos, och därigenom minskar mjölksyrahalten i muskulaturen. som första klinik i världen erbjuder nu slu:s universitetsdjursjukhus i uppsala denna behandling vid narkos.

Erik Petersson 

下载皇家彩世界手机app

Bevarar laxfisk i utbyggda älvar

erik peterssons forskning är starkt knuten till den odling och utsättning av laxfiskar som görs för att kompensera vattenkraftens negativa inverkan på dessa fiskbestånd. viktiga frågor är hur man ska få odlad fisk som ska sättas ut att klara sig så bra som möjligt, och hur man bevarar den genetiska variationen i beståndet. beteendestudier är en viktig komponent i forskningen, t.ex. hur vild och odlad fisk skiljer sig i fråga om parningsbeteende, parningsframgång och beteende mot rovdjur.

Tord Snäll 

下载奔腾彩票

Ett skogsbruk som bevarar de skogslevande arterna

上海选四开奖上结果tord snälls forskning handlar om att förstå arters spridning och kolonisation í skogslandskapet, med tonvikt på trädlevande mossor och lavar. med fördjupade kunskaper om arternas biologi utvecklar han datormodeller som beskriver arternas möjlighet att överleva i landskapet, beroende på hur det framtida skogsbruket bedrivs och hur klimatet förändras. målet är ett skogbruk som både levererar skogsprodukter bevarar biologisk mångfald. idag undersöker han också möjligheten att använda enklare modeller baserade på medborgardata, dvs. alla de artobservationer som allmänheten rapporterar in i olika databaser.

Catarina Svensson 

万人斗地主赢红包下载

Att förebygga är bättre än att bota

上海选四开奖上结果catarina svensson inledde sin forskarbana med studier om betesläppningskoccidios hos betande kalvar. hon har även undersökt hur kalvars hälsa påverkas av inhysning och skötsel och hur kornas hälsa, fruktsamhet, mjölkproduktion och hållbarhet påverkas av uppfödningsfaktorer och energibalans. hennes nuvarande forskningsområde är hälsovård för nötkreatur, och hon har ett stort intresse för metodik inom förebyggande hälsovård och djurhälsorådgivning.

Christian Swensson 

世界杯足球彩票倍数

Mjölk är gräs

上海选四开奖上结果christian swenssons forskning rör mjölk- och nötköttsproduktion. han arbetar särskilt med miljö- och hållbarhetsfrågor; hur man utnyttjar kväve så effektivt som möjligt och motverkar negativa klimateffekter. han ser mjölkproduktion som en oundviklig del av jordbruket i ett land som sverige, där stora områden är som gjorda för vallodling. han har även intresserat sig för majsensilage, ur både utfodrings- och växtodlingsperspektiv.

Barbro Ulén 

万博彩票是真的么

Att odla föda utan att övergöda

上海选四开奖上结果barbro uléns forskning rör läckage av fosfor, kväve och bekämpningsmedel från jordbruksmark, med fokus på fosforläckage och erosion från dränerade lerjordar. hon arbetar i skalor från mera kontrollerade laboratorie- och rutförsök till observationsfält och små avrinningsområden för att klargöra hur man med förbättrade odlingsmetoder och andra åtgärder kan minska läckagen. resultat från hennes forskning används idag när myndigheter tar fram nya åtgärdsprogram för avrinningsområden.

Helena Wall 

世界杯篮球彩票预测

Styrkor och utmaningar i svensk fjäderfäproduktion

上海选四开奖上结果helena wall bedriver forskning på värphöns och slaktkyckling och hennes mål är en djurhållning som kombinerar god djurvälfärd med hög produktion, god produktkvalitet och liten miljöpåverkan. i studier av värphöns undersöker hon hur inhysning, skötsel och utfodring påverkar äggproduktion, äggkvalitet och välfärd. hon gör också utfodringsförsök med inhemska proteinråvaror, såsom raps och åkerböna, som kan ersätta soja i foder till värphöns och slaktkycklingar.

Nya professorer 2014

上海选四开奖上结果här presenteras de nya professorer som installeras år 2014 vid slu i ultuna (inklusive pressbilder).

Kort om professorerna som installeras i Uppsala med installationsföreläsningar 3-4 april 2014 (inklusive pressbilder)

中两个红球一个篮球多少钱

Insekters spridning i gamla och nya områden

上海选四开奖上结果åsa berggren är naturvårdsbiolog och forskar om vad det är som påverkar hur insekter rör sig och sprider sig till nya områden. människan påverkar spridningen genom att förändra miljön och transportera varor till när och fjärran. vissa insekter får då svårt att överleva, medan andra kan komma till nya områden som fripassagerare. i både naturliga ekosystem och i odlingar kan införda arter påverka andra arter negativt och medföra nya sjukdomar. åsa berggrens forskning är viktig när man vill när man vill rädda hotade arter och hejda exotiska arters utbredning.

专业的发发发釆

Svamp – betydligt mer än vad vi ser

anders dahlbergs forskning har fokus på svamparnas till stora delar osynliga biologi i naturen; vilka svampar som finns var, varför de finns där de finns, vad de betyder för olika processer i naturen och hur deras mångfald kan förvaltas. han arbetar också med att popularisera och att omsätta kunskap om svampbiologi i praktiken.

下载一个彩票33

Mer älgbete i skogen – ett sätt att minska skadorna

lars edenius är jägmästare och forskar bl.a. om förvaltning av klövvilt i samverkan med skogsbruket och andra intressenter. han undersöker möjligheterna att skapa mer älgfoder genom t.ex. viltanpassad röjning och hopdragning av toppar och grenar vid avverkning, för att på så sätt styra bort betningen från känsliga bestånd och träd. lars edenius är samverkanslektor vid slu med fokus på klövviltförvaltning.

三国杀职业联赛

Borde hästen hålla längre?

上海选四开奖上结果agneta egenvall är epidemiolog och forskar om sjukdomar i djurpopulationer, ett område där statistik från försäkringsbolag och avelsföreningar är ytterst värdefull. hon har arbetat med ett flertal djurslag och sjukdomar, men idag fokuserar hon på hästens hållbarhet. bland annat har hon visat att den enskilde ryttaren eller tränaren har en ganska stor inverkan på skadenivån bland europeiska hopphästar på elitnivå. för att få bättre kunskap om denna ryttar- och tränareffekt kombinerar hon statistikinsamling med studier av det biomekaniska samspelet mellan häst och ryttare då hästen rids.

下载澳门威斯尼斯人手机电子

Miljöpolitik och genomförande – verktyg och villkor för lärande

tuija hilding-rydeviks forskning handlar om hur människor i sina yrkesroller i offentliga organisations hanterar miljöfrågor – hur de resonerar, vilka begrepp de använder, hur de prioriterar mellan miljö och t.ex. ekonomi, hur de använder miljökonsekvensbeskrivningar och andra miljöpolitiska verktyg, hur de tar emot nya miljöpolitiska uppdrag osv. genom att detaljgranska miljöpolitikens ”utförarled” ökar hon förståelsen för orsakerna till det som ibland kallas genomförandegapet – det vill säga avståndet mellan vad politiken skulle åstadkomma och hur det faktiskt blev i praktiken.

上海福彩集中账户平台

Genetisk informationstjänst för boskapsavel

上海选四开奖上结果hossein jorjani är husdjurgenetiker och arbetar framförallt med avel inom mjölkkoraser. han är inriktad på kvantitativ genetik, och forskningen rör därmed egenskaper hos djuren som styrs av hundratals eller tusentals gener i samspel med olika miljöfaktorer. han är idag chefsgenetiker vid interbull centre, med säte vid slu, och bidrar i denna roll till utvecklingen av effektiva metoder för avelsvärdering av mjölkboskap i mer än 30 länder.

下载足球彩票软件

Med lantbruk och företagsekonomi i fokus

kostas karantininis är en ekonom med fokus på lantbruk, förädlingskedjor och livsmedelsföretag. han studerar livsmedelsindustrins konkurrenskraft och betydelsen av bioteknologiska livsmedel. även landsbygdsutveckling, lantbrukskooperationens ekonomiska uppbyggnad, hållbarhet och svinn i livsmedelskedjan tillhör hans forskningsintressen.

不思议迷宫m06

Vattenbruk en del av framtidens miljövänliga matproduktion

上海选四开奖上结果anders kiessling är biolog med fisk som specialområde. som professor vid slu verkar han för att nya och mer miljövänliga former av vattenbruk ska utvecklas, i både undervisning och forskning. han testar nu fiskfoder som baseras på råvaror som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion, exempelvis jäst odlad på matavfall, och blåmusslor som livnär sig på näringsämnen i östersjön. en möjlig framtida utveckling är helt slutna och landbaserade odlingssystem för fisk och grönsaker.

上海快三预测专家

Virus, virus, överallt virus

anders kvarnhedens forskning rör virussjukdomar hos växter och är främst inriktad på att förstå deras spridningsbiologi och evolution. forskningen omfattar virussjukdomar i olika grödor både under nordiska förhållanden och i utvecklingsländer. i sverige har det handlat mycket om vetedvärgsjuka medan det i tropiska länder har handlat om virus som angriper grödor som bomull, tomat och okra.

上海快三基本走势

Vad kan ett vattenprov berätta om sitt ursprung?

上海选四开奖上结果stephan köhlers forskningsområde är miljögeokemi, med fokus på vattenkvalitet i sjöar och vattendrag, men också på dricksvatten. han undersöker hur humus, metaller och andra ämnen rör sig mellan mark och vatten i avrinningsområden, liksom de faktorer som påverkar dessa flöden. i forskningen ingår fält- och laboratorieförsök, men också mer teoretisk modellering. flera av de projekt han medverkar i syftar till att trygga tillgången på rent dricksvatten, idag och i framtiden.

七星彩海南局王开奖图

Ny teknik revolutionerar svampforskningen

björn lindahl är svampekolog, och inriktad på ekosystemen i det norra barrskogsbältet. han studerar samspelet mellan svampsamhällen och deras miljö; hur samhällets sammansättning styrs av miljöfaktorer och störningar, men också hur svampar påverkar sin omgivning, främst som nedbrytare av organiskt material. mycorrhiza är ett särskilt intresse, och genom att använda en kombination av isotopanalyser och moderna molekylära metoder han har kunnat visa att mykorrhizasvampar spelar en viktig roll i regleringen av kollagring i barrskogsjordar.

上海11选五走势图一定牛手机版

Färre dödsfall bland sövda hästar med ny metod?

上海选四开奖上结果görel nyman är veterinär och specialist inom narkos och smärtlindring. hennes forskning syftar till att förbättra omvårdnaden och patientsäkerheten för djur i samband med operation. hon har bland annat utvecklat en metod som ökar syresättningen av blodet hos hästar under narkos, och därigenom minskar mjölksyrahalten i muskulaturen. som första klinik i världen erbjuder nu slu:s universitetsdjursjukhus i uppsala denna behandling vid narkos.

专业迪士尼i票app下载网

Hur kan man hindra uppkomst av växtsjukdomar?

上海选四开奖上结果paula perssons forskning handlar om växtsjukdomar i olika grödor. hon arbetade tidigare främst med bakteriesjukdomar, men idag rör hennes forskning främst andra typer av sjukdomsframkallande organismer (patogener), särskilt svampar. huvudintresset är patogenernas samspel med andra mikroorganismer i växternas närhet och hur de påverkas av odlingsåtgärder, grödor och växtföljder. målet är att ta fram kunskaper som gör det möjligt att motverka sjukdomsutveckling genom ett välplanerat odlingssystem. i studierna av växtpatogener i fält används idag dna-baserade diagnosmetoder.

Nya professorer 2013

上海选四开奖上结果här presenteras de nya professorer som installeras år 2013 vid slu i ultuna och alnarp (inklusive pressbilder).


Kort om professorerna som installeras i Alnarp med installationsföreläsningar 16-17 maj 2013 

专家推荐江苏十一选五号码

Hur väljer insekter rätt växt?

peter andersons forskning handlar om insekters värdväxtval; ett avgörande och komplicerat beslut för många insekter, särskilt för generalister som kan utnyttja många växtarter, men inte alla. som modelldjur använder han det egyptiska bomullsflyet, hos vilket han studerar dofters inverkan på beteendet vid värdväxtval. kunskap om de mekanismer som styr valet av värdväxt ökar vår förståelse för ekologiska interaktioner, men kan också utnyttjas för bekämpning av skadegörare.

下载app自助领取彩金16

Fängslande molekyler – feromoner och växtdofter

marie bengtsson är kemist och forskar om olika sorters doftkommunikation hos insekter. feromoner är signalsubstanser, som insekter använder för att kommunicera med andra individer inom samma art. kairomoner används för kommunikation mellan olika arter, till exempel de dofter som lockar en skadeinsekt att söka sig till en viss växtart eller planta. denna kunskap används i utvecklingen av nya hållbara bekämpningsmetoder mot skadeinsekter inom jord- och skogsbruk samt trädgårdsnäringen.

三d黑圣手字谜总汇

Friska klövar ger klöver

上海选四开奖上结果christer bergsten har en bakgrund som praktiserande veterinär med kors hältor och välfärd i fokus. hans forskning har resulterat i ny kunskap om bra djurhållning, ren miljö och friska klövar. hans forskningsgrupp har utvecklat en djurvänlig, praktisk golvbeläggning, som revolutionerar kornas gångkomfort och klövhälsa.

三地百十差振幅走势图

Avslöjar doftspråket hos en parasitoid

göran birgersson är biolog och kemist och arbetar med insekternas kemiska ekologi. fokus i hans forskning ligger på en av det svenska skogsbrukets viktigaste skadegörare, granbarkborren. han är särskilt intresserad av parasitoider och andra naturliga fiender, vilka utnyttjar dofter för att lokalisera barkborrelarver under barken på angripna granar. målet är att utveckla bekämpningsmetoder baserade på sådan kunskap.

万和城彩官网

Färsk olja ersätter fossil olja

上海选四开奖上结果anders s. carlsson är växtforskare med lipider, dvs. fetter och fettliknande ämnen, som specialområde. han och hans kollegor undersöker hur oljebildningen i olika delar av växter går till, och speciellt vilken roll så kallade transkriptionsfaktorer har. de har visat att när en sådan transkriptionsfaktor aktiveras i normalt oljefria vävnader i tobaksblad eller potatisknölar, börjar dessa vävnader att producera olja. sådan ny kunskap om växternas oljebildning kan bidra till att utveckla helt nya oljegrödor som kan hjälpa till att minska vårt beroende av fossil olja.

中华彩票吧

Naturens former

caroline hägerhälls forskningsområde är landskapsarkitekturens miljöpsykologi. hon intresserar sig särskilt för naturens former, dess speciella visuella uppbyggnad, och om dessa kan förklara en del av naturens positiva effekter på människors psykologiska och fysiologiska välbefinnande. hon försöker utveckla ämnet teoretiskt, men har också målsättningen att ta fram kunskap som har stor relevans för landskapsarkitekturens praktiska tillämpningar.

东北真人三打一扑克牌

Dofter får myggor att sticka

上海选四开奖上结果rickard ignell är kemisk ekolog och forskar om insekters, speciellt blodsugande insekter, doftigenkänning. han arbetar mest med myggarter som sprider sjukdomar, t.ex. malaria och dengue. han leder bland annat projekt där man försöker använda doftämnen för att styra t.ex. svidknott och malariamyggor.

七星彩解梦

Hjälp till självhjälp mot växtsjukdomar

erland liljeroths forskning är inriktad mot ett långsiktigt hållbart växtskydd, med minimerad användning av bekämpningsmedel och minimerad miljöpåverkan. för att uppnå detta behövs kombinationer av åtgärder där man utnyttjar växtens egen förmåga till försvar och väljer odlingssystem som motverkar sjukdomars utveckling och spridning. hans specialitet är inducerad resistens, som innebär att man stimulerar en växt genom att applicera ofarliga mikroorganismer eller ogiftiga kemiska ämnen som påverkar växtens signalsystem och aktiverar försvaret.

东方娱乐app下载

Matkvalitet – en hälsofråga

marie olsson är växtfysiolog och hennes forskning rör kvalitetsaspekter och hållbarhet hos frukt, bär och grönsaker. innehållet av ämnen med en positiv påverkan på människors hälsa, hur nivåer av dessa ämnen påverkas av olika faktorer, liksom kopplingen till den medicinska forskningen är i fokus.

世界彩舒适

Fokus på grödornas genetiska mångfald

rodomiro ortiz forskning syftar till att ta fram förbättrade grödor genom ett hållbart utnyttjande av genetiska resurser. han har arbetat med vitt skilda grödor, från majs, potatis och quinoa (mjölmålla) till banan, lingon och chilipeppar. rodomiro ortiz har arbetat i syd- och nordamerika, asien, afrika och europa, ofta med frågor som rör jordbrukets roll i global utveckling. i förädlingsarbetet har han fokuserat på att tillvarata värdefulla egenskaper hos vilda växter och lantraser, med hjälp av både traditionella och nya molekylärgenetiska metoder.

万能彩票中奖公式

Landskapet – spelplan för en hållbar utveckling

上海选四开奖上结果mattias qviström är landskapsarkitekt och forskar om stadsnära miljöer. med stöd av landskaps- och planeringshistoria undersöker han hur planering för bland annat vägar, järnvägar och bebyggelse samspelar med landskapet, och hur vi kan utnyttja och förändra äldre strukturer för att bygga ett hållbart samhälle. det kräver både insikter i landskapsteori och ett tvärvetenskapligt arbetssätt.

三星福彩团队

Genväg till ett hållbart jordbruk

li-hua zhu är molekylär växtförädlare och i sin forskning tillämpar hon genteknik i växtförädling för att få fram lönsamma, hälsosamma och miljövänliga växter till odling. för grundstammar av äpplen och päron, handlar det mycket om att förbättra rotbildning och minska tillväxten. egenskaperna hos oljeväxterna oljekål och fältkrassing förbättras för att de ska kunna producera industri- och matoljor åt industrin.

万能娱乐官网下载ios

Ta del av genrevolutionen

inger åhman tar fram kunskap och växtmaterial som kan utnyttjas i växtförädling för att få fram nya sorter av t.ex. korn, vete, raps och salix med bättre motståndskraft mot viktiga skadegörare. metoderna som används är klassiska men med inslag av modern förädlingsteknik. hennes forskning har bidragit till att utveckla salix till en modern bioenergigröda. ett färskt lyckat resultat är en kornlinje med betydande bladlusresistens införd från vildkorn.

 


 

Kort om professorerna som installerades i Uppsala med installationsföreläsningar 10-12 april 2013

下载链接微信炸金花房间

Att överleva operationer

pia haubro andersen är veterinär och forskare inom stordjurskirurgi. hennes forskning handlar om smärta och inflammation i relation till kirurgiska sjukdomar hos häst och nöt. hon undervisar även veterinärstudenter och utför kirurgiska ingrepp som en del i tjänstgöringen vid universitetsdjursjukhuset i uppsala.

东北刨幺下载

Nyttiga kolhydrater

roger anderssons forskning handlar om den kemiska strukturen hos polysackarider, framför allt olika typer av kostfiber. utöver positiva hälsoeffekter har kostfiber också betydelse för teknologiska och sensoriska egenskaper hos vegetabiliska livsmedel. vad roger andersson undersöker är sambandet mellan sådana effekter och de kemiska egenskaperna hos enskilda kostfiberkomponenter, som arabinoxylan, β-glukan, fruktan, cellulosa och resistent stärkelse.

上海快3详细玩法

七星彩走360

Kattforskning gynnar vilda kattdjur

eva axnér är veterinär och forskar på reproduktion och reproduktionsbioteknologi (assisterad fortplantning) hos tamkatter. med ökad kunskap om tamkattens fortplantningsfysiologi och nya metoder som förbättrar kattspermiers överlevnad efter frysning och upptining, ökar chansen att lyckas med artificiella inseminationer – en kunskap som kan hjälpa både tamkatten och dess vilda släktingar.

下上娱乐

Åtgärder som gynnar jordbrukslandskapets fåglar

åke berg är ekolog och forskar om jordbrukslandskapets fåglar och deras livsmiljöer. hans studier visar bland annat att miljöersättningarna inom jordbruket hittills gett en begränsad effekt på den biologiska mångfalden. han pekar också på en rad åtgärder som kan gynna jordbrukslandskapets mångfald och att dessa åtgärder bör följas upp på ett mer systematiskt sätt.

七星彩走势图带连线专业版

Insekter och andra kryp i lantbrukets tjänst

riccardo bommarco är agronom och forskar på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. han vill öka kunskapen om de så kallade ekosystemtjänster som nyttiga småkryp bistår lantbruket med. han arbetar främst med insekter som pollinerar grödor eller äter skadegörare. ett mål är att uppnå en god förvaltning av sådana nyttokryp, så att vi kan minska beroendet av närings- och växtskyddsmedel i hållbara och produktiva odlingssystem.

世界博彩三巨头app

三的和值走势图福彩

lena dimberg är växtfysiolog och forskar om havrens bioaktiva ämnen, fenoler som kan bidra till hälsoeffekter hos människor. fenolerna utgörs främst av avenantramider, som är både antioxidativa och antiinflammatoriska. de förekommer endast i havre och finns i högre halter i fullkornsprodukter. dessa fenoler tycks också skydda havreplantan mot svampangrepp.

下载就提现一元微信红包

Cancercellen – den biologiske anarkisten

henrik von euler är cancerforskare. hans forskningsområde rymmer såväl jämförande molekylärgenetiska studier av tumörer hos hund och katt som utveckling av immunoterapi för malignt melanom. han leder också stora internationella kliniska studier med nya cellgifter som har utvecklats för att optimera livskvalitet och tumörrespons hos sällskapsdjur med cancer. han beskriver cancerceller som biologiska anarkister som vägrar inlemma sig i en organisms fungerande ordning.

七星彩论坛特区论坛

Populationers sårbarhet för miljöförändringar

pär forslund är ekolog och forskar om hur populationers tillväxt och utdöenderisk påverkas av miljöförändringar. hans forskning har visat att olika arters känslighet för miljövariation och liten populationsstorlek beror på arternas livshistoria.

上海体育彩票网点

En markkemisk resa

jon petter gustafsson är geovetare och forskar på geokemiska processer i mark, framför allt med avseende på metaller och fosfor. han intresserar sig särskilt för hur metaller frigörs från olika markhorisonter och på så vis kan läcka till vatten. jon petter gustafsson konstruerar också datormodeller, för att med hjälp av dem lära sig mer om de geokemiska processerna i marken.

上海快3三同号走势图

Cancer och stamceller

eva hellméns forskning handlar om cancer i hundars juver, där tumörer med mycket olika egenskaper förekommer. med hjälp av egna odlingar av tumörcellslinjer av olika ursprung utforskar hon tumörcellernas stamcellsliknande egenskaper. målet är att förstå hur olika typer av bröstcancer uppstår, för att i slutändan kunna förebygga och bota denna svåra sjukdom.

万博彩票能赚钱吗

Hästar i arbete, utifrån deras förutsättningar

huvudsyftet med anna janssons forskning har varit att öka kunskapen om hur träning och utfodringsstrategier påverkar tävlingshästens fysiologi, och att ta fram bättre skötselrekommendationer. det hon framförallt har studerat är hur träning och skötsel påverkar hästens vätske- och elektrolytbalans, samt de positiva effekterna av att använda foderstater bestående av enbart gräs till hårt arbetande hästar.

世界杯体彩票下载

Fästingar och rovdjur, men särskilt rådjur

petter kjellander är viltekolog och har arbetat med flera arter av däggdjur och fåglar. mest av allt har han ägnat sig åt det som styr rådjursstammarnas upp- och nedgångar, dvs. faktorer som klimat, jakt, rovdjur och konkurrens om föda. under senare år har han även ägnat sig åt fästingar, framförallt hur förekomsten av fästingburna sjukdomar påverkas av hur de vilda däggdjursstammarnas storlek varierar.

专业55采最新的安卓版

Maten sedd genom ett mikroskop

上海选四开奖上结果maud langton är civilingenjör och har med olika mikroskopitekniker undersökt vad strukturen på maten betyder för smak, konsistens och hälsa. hon har bland annat koordinerat ett eu-projekt där matens mikrostruktur undersöktes i hela livsmedelskedjan, från sortval och odling till processning och hur människan tillgodogör sig näringsämnena.

专注王子已有10年平台

Högteknologisk fortplantning

jane morrell är veterinär och har under sin forskarkarriär arbetat med fortplantningsfrågor inom vitt skilda djurslag, från kor och silkesapor till bältdjur och fiskar. hon började forska om könssortering av sperma, och har sedan dess arbetat med en rad bioteknologiska reproduktionstekniker. vid slu arbetar hon idag framförallt med att förbättra kvaliteten på spermier avsedda för artificiell insemination, vilket bland annat handlar om att minimera riskerna för smittspridning och antibiotikaresistens.

不正规的彩票app

Värdet av genetisk variation hos husdjuren

上海选四开奖上结果anna näsholms forskning handlar om den genetiska variationens betydelse hos nötkreatur, får och häst och hur den kan nyttjas i hållbara avelsprogram och för bevarande av raser. hennes forskning har visat att åtskilliga viktiga egenskaper kan förbättras genom avel. resultaten tillämpas ofta i praktiskt avelsarbete, bland annat ett avelsindex för svenska nötköttsraser, där djurets genetiska värde när det gäller modersegenskaper, slaktproduktion och kalvningsförmåga är sammanvägda. i ett nytt projekt ska anna studera hur utrotningshotade fårraser kan bidra med genetisk variation för framtida behov.

万喜堂手机

Artbevarande i fragmenterade trädlandskap

thomas ranius forskning handlar om hur skogsskötsel och naturvårdsåtgärder påverkar biologisk mångfald i trädlandskap på lång sikt. kunskap om hur man bäst bevarar arter tas fram med hjälp av såväl landskapsekologiska studier i fält som utveckling av datormodeller. arters överlevnad i fragmenterade landskap beräknas med hjälp av modeller som beskriver sannolikheter för utdöende och återkolonisation i enskilda livsmiljöer, och hur detta påverkas av vilka skötselåtgärder som vidtas i landskapet. främst har han arbetat med arter som är beroende av gamla träd eller död ved.

三张牌系列游戏

Det molekylära kolhydratspråket

上海选四开奖上结果corine sandströms forskning handlar om kolhydraters struktur och kemiska egenskaper, och hur dessa egenskaper påverkar interaktioner med andra molekyler. med dessa kunskaper försöker hon sedan ta fram ”skräddarsydda” polysackarider med egenskaper som kan vara värdefulla inom livsmedels-, läkemedels- och bioteknikindustrin.

万盛诚平台好的

Bioenergi, biogas och biologi

上海选四开奖上结果anna schnürers forskningsområde är produktion av biogas genom mikrobiell nedbrytning av organiskt material som matavfall och restprodukter från lantbruket. hennes specialitet är det komplexa samspelet mellan de mikroorganismer, bakterier och arkéer, som krävs för att bilda biogas; vilka funktioner de har under produktionsprocessen, och vilka mikroorganismer och driftparametrar som krävs för en effektiv produktion av biogas.

上海4选走势

Allvarliga djursmittor bara en flygresa bort

上海选四开奖上结果susanna sternberg lewerin är veterinär och epizootolog och studerar såväl allvarliga smittsamma djursjukdomar som ännu inte har kommit hit, såsom mul- och klövsjuka, som sådana som finns i landet, såsom mjältbrand och salmonella. med hjälp av denna epidemiologiska forskning kan hon och hennes kollegor föreslå de lämpligaste åtgärderna för att förebygga och bekämpa sjukdomsutbrott.

下截体彩

Transportörer styr omsättningen av skadliga ämnen

上海选四开奖上结果jonas tallkvist är toxikolog och forskar om hur olika skadliga ämnen som finns i föda och vatten tar sig in i kroppens celler på människor och djur. tungmetaller och andra giftiga ämnen använder sig av speciella transportproteiner i tarmens slemhinna, samma mekanism som sköter upptaget av livsnödvändiga näringsämnen. även i mjölkbildande celler finns det transportproteiner och vissa skadliga ämnen kan därför ansamlas i mjölken.

三公扑克牌

Med passion för klinisk kemi

harold tvedten är klinisk kemist/klinisk patolog inom veterinärmedicin, vilket innebär att han är specialiserad på prover av blod, andra vätskor och vävnader från sjuka djur och på de diagnoser som följer av provsvaren. han kan mycket om analysinstrument som räknar och analyserar blodceller och är expert på olika blodsjukdomar. han har också arbetat med datorbaserad undervisning av veterinärer och lär nu upp nya specialister inom sitt område.

东方彩票手机客户端

Miljöföroreningars resor

karin wiberg är miljökemist och forskar på långlivade organiska miljöföroreningar. hon är särskilt intresserad av att kunna spåra utsläppskällor och att öka kunskapen om hur föroreningar sprids och omsätts i naturen. karin wiberg vill också skapa nya effektiva verktyg för att identifiera tidigare okända kemiska miljö- och hälsorisker.

不管怎么洗牌都是牛牛

Folatrikare mat är målet

上海选四开奖上结果cornelia witthöft är nutritionist och har vitaminet folat som specialområde. hon forskar bland annat om biotillgängligheten av naturliga folater jämfört med syntetisk folsyra. hon undersöker också traditionella matberedningsmetoder, t.ex. i egypten, och hur dessa processer kan ge en folatrikare mat.

Nya professorer 2012

上海选四开奖上结果här presenteras de nya professorer som installerades år 2012 i ultuna och umeå.

Kort om professorerna som installeras i Umeå med installationsföreläsningar 11 maj 2012 (inklusive pressbilder)

上海福彩中心官网下载

Fisk – vårt nya husdjur

上海选四开奖上结果anders alanäräs forskningsspecialitet är fiskodling. idag arbetar han främst med kompensationsodling av lax där målet är att producera smolt som har bättre förutsättningar att överleva efter utsättning i havet. ett annat aktuellt område är fiskodlingens miljöeffekter i form av utsläpp av näringsämnen. han undersöker förutsättningarna för odling av matfisk (röding) i norrländska kraftverksdammar, där utsläpp av näringsämnen har visat sig vara positiva för miljön .

下载滑水麻将

Vilt, människa och samhälle 

上海选四开奖上结果göran ericssons forskning fokuserar på naturresurserna och på brukarna. en huvudsaklig del är de ekologiska sambanden som ligger till grund för naturresursanvändning inom jakt, fiske, skogsbruk och friluftsliv. en växande inriktning är den forskning där gps-försedda djur följs för att man vill studera hur de störs av bland annat mänsklig verksamhet.

上海十一选五基本走势

Sorkar, pärlugglor och sorkfeber i naturens samspel

上海选四开奖上结果birger hörnfeldt är zoolog och arbetar parallellt med miljöövervakning, miljöanalys och anknytande forskning inriktad på sorkarnas populationsdynamik och deras betydelse i naturen. sorkarnas samspel med pärlugglor och sorkfeber som kan smitta människor tillhör huvudspåren i hans forskning.

三分快三怎么看大小单双

Skoglig restaurering i teori och praktik

magnus löf är intresserad av skogarnas biologiska mångfald och deras roll i klimatarbetet. i sin forskning har han behandlat skoglig restaurering, vilket bland annat inbegriper omvandling av granplanteringar till ädellövskog. merparten av forskningen rör idag sådd och plantering av ek och bok och går ut på att öka förståelsen kring hur frön och plantor kan skyddas mot rådjur, sork och insekter, samt förståelse kring interaktionen både mellan olika växter och mellan växter och djur.

上海11选五走势图一定牛手机版

Naturens egna arkiv gömmer mikroskopiska spår från förr

ulf segerströms forskning rör frågor om hur våra boreala skogar formats sedan den senaste istiden under inverkan av klimat, bränder och människans brukande av naturresurserna. han arbetar främst med analyser av lämningar såsom pollen, kolpartiklar och andra växtdelar som bevarats i torv- och sedimentlagerföljder. tillsammans med kollegor från andra discipliner har han kunnat ge en klarare bild av de tidigaste bosättningarna i norra sverige och hur de påverkade vegetationen i landskapet.

下载彩站

En strategisk inriktning för svensk trädförädlingsforskning

Harry Wus forskning handlar om att klarlägga den genetiska bakgrunden till viktiga egenskaper hos skogsträd. Den variation som finns i en trädpopulation, i fråga om t.ex. tillväxt, trädform och härdighet, kopplas till den variation som finns på DNA-nivå. En viktig fråga i Harry Wus forskning är hur trädförädlingen kan utnyttja kunskapen om de gener eller genkomplex som styr en viss egenskap. Detta arbete handlar t.ex. om utveckling av analysverktyg och förädlingsstrategier.

Kort om professorerna som installerades i Uppsala med installationsföreläsningar 15 och 16 mars 2012 (inklusive pressbilder).

上海十一选五开奖查询今天

Ensilage och raps ersätter importerad soja

jan bertilsson har varit verksam inom tillämpad husdjursforskning. ett huvudspår har varit mjölkproduktion baserad på hemmaproducerat foder, mestadels i sverige men på senare år även i utvecklingsländer. produktionens inverkan på miljön är en fråga som kommit alltmer i fokus.

世界彩的彩在网登录

Vad gör läkemedlen med kroppen och kroppen med läkemedlen?

上海选四开奖上结果johan gabrielsson är apotekare och hans forskning handlar främst om metoder för mätning och karaktärisering av läkemedelseffekter i människa och djur. han arbetar mycket med modellering, dvs. formulering av ekvationer som beskriver vad som händer med ett läkemedel i kroppen. ett viktigt redskap är de biomarkörer som används för att påvisa biologisk respons på exponering för potentiella läkemedel.

下载送8_88彩金

Mikrober får jorden att snurra

上海选四开奖上结果sara hallin är agronom och mikrobiolog och forskar på kväveomsättande mikroorganismer. hon undersöker mikrobsamhällenas ekologi och deras reglerande roll för växthusgasutsläpp och för markens kväveläckage.

上海十一选五开奖结果牛

Epigenetiken gör arvsmassan funktionsduglig

lars hennigs forskning handlar om de (epigenetiska) mekanismer som bestämmer när, var och hur olika gener är aktiva hos växter. han är framförallt intresserad av växternas samspel med miljön. ett forskningsområde rör de mekanismer som är inblandade i fenomenet vernalisering, som innebär att vissa växter måste gå igenom en köldperiod för att kunna blomma. i andra studier undersöker han de försvarsmekanismer som sätts igång vid angrepp av skadegörare.

三公赌博怎么赢钱

”Självmord” och ”självätande” i växters försvar mot skadegörare

上海选四开奖上结果daniel hofius forskning handlar om samspelet mellan växter och deras skadegörare, och om växternas immunförsvar. fokus ligger på de molekylära mekanismer som styr två viktiga komponenter i försvaret mot angripare: programmerad celldöd, som kan beskrivas som snabba lokala självmord bland celler, vilket stryper tillgången på levande vävnad för angriparen, samt autofagi (”självätande”), en process som bryter ned skadligt eller skadat cellinnehåll, och som antingen är en del i ett celldödsprogram eller bidrar till det grundläggande immunförsvaret genom att begränsa tillväxten hos sjukdomsalstrande mikroorganismer.

专业76彩最新的安卓版

Arkitektens arbetssätt i fokus

rolf johansson är arkitekt och forskar om de miljögestaltande disciplinernas, speciellt landskapsarkitekturens, historia, teori och metod. projekteringsprocessen, med dess inslag av utvärdering och kritik, är en viktig beståndsdel i hans forskning.

丢一元硬币可去霉运怎么丢

Fröer för framtiden

claudia köhlers forskning handlar om de (epigenetiska) mekanismer som bestämmer när, var och hur olika gener är aktiva under fröbildningen hos växter – de processer som leder till att det utvecklas olika celltyper, vävnader och organ. hon har visat att fenomenet genomisk prägling, som innebär att vissa gener från en av föräldrarna stängs av, är betydligt vanligare hos växter än man har trott. i förlängningen kan denna typ av forskning hjälpa oss att öka fröstorleken hos odlade grödor. i andra projekt studerar hon den ”barriär” som gör det mycket svårt att föra över värdefulla egenskaper från vilda släktingar till grödor med högre kromosomtal.

下载App天天彩票安卓版

Vård av markorganismer för hållbar markanvändning

jan lagerlöfs forskning handlar om markekologi i jordbruksmark, bland annat hur valet av brukningsmetoder påverkar art- och individrikedomen bland markorganismerna. i andra studier kartlägger han samspelet mellan markdjur och mikroorganismer. en angelägen fråga för lantbruket är hur vi kan dra större nytta av markorganismernas ekosystemtjänster, t.ex. genom att gynna organismer som äter upp eller konkurrerar med jordburna patogener.

下载APP就送58彩金

Kalvars och minkars beteende utforskas

lena lidfors är etolog och har forskat om kors och kalvars beteende mot varandra, och hur inhysning och skötsel påverkar detta. hon har också undersökt hur en berikad miljö påverkar försöksdjurs och farmade minkars beteenden och hur man kan utforma deras inhysning så att de kan tillgodose sina beteendebehov bättre.

三地和值谜一前一后

Svensk svinavel i ett hundraårigt perspektiv

上海选四开奖上结果nils lundeheim forskar om svinavel, med inriktning på att förbättra benstyrka, rörelseförmåga och hälsa. han arbetar i nära samverkan med avelsorganisationer och andra intressenter och är ofta inblandad i tillämpade försök. en av hans stora utmaning är hur man ska bedriva avel för bättre grisöverlevnad.

下载时时中最新版本

Samhällets organiska restprodukter – risk eller resurs i jordbruket?

mikael pells forskning handlar om hur åkermarkens mikrobiologiska funktioner påverkas då man tillför organiska gödselmedel och organiska restprodukter från samhället. mikael pell använder mikroorganismer som verktyg när han jämför olika restprodukter och gödslingsmetoder. fördelarna med att återföra den värdefulla växtnäringen i t.ex. avlopp och hushållsavfall får inte åtföljas av en skadlig tillförsel av giftiga organiska ämnen och tungmetaller, eller ökade utsläpp av kraftiga växthusgaser som lustgas.

下载真人斗地主下载安装

Hästens rörelse i fokus

上海选四开奖上结果lars roepstorff är veterinär och forskar om hästens rörelseapparat. genom biomekaniska studier utvecklar och utvärderar han objektiva metoder för klinisk undersökning av rörelseapparatens funktion, t.ex. vid hälta, rehabilitering eller ridning. han forskar också om banunderlag för tävlingshästar.

三地排列三试机号开奖结果

Modellorganismer i forskningen

上海选四开奖上结果hans ronne använder jästsvamp och muddermossa, physcomitrella, som modellorganismer för att studera genuttryck, cellgiftsresistens, ämnesomsättning och åldrande. han testar också nya molekylärgenetiska metoder för växter och har börjat arbeta med en liten alg som ny modellorganism.

七星彩梦图册大全

Tvärvetenskaplig forskning för framtida produktionssystem

lennart salomonssons forskning handlar om människans allt intensivare markanvändning, och hur denna påverkar produktionen av ekosystemtjänster. i tvärvetenskapliga forskningsprojekt undersöker han hur system för skogs- och jordbruk kan utformas så att de både främjar produktion av livsmedel, virke och energi och stärker de livsunderstödjande processer som ekosystemen också tillhandahåller, och som vi ofta tar för givna.

上海体彩十一选五开

Varför blir potatisen ibland giftig?

folke sitbon forskar om hur glykoalkaloider bildas i potatisen, som svar på stress i form av sår och ljusexponering. dessa bittra försvarssubstanser kan ibland förekomma i för människa och djur giftiga halter. folke sitbon kombinerar molekylärgenetik och biokemi för att öka vår kunskap om glykoalkaloidernas biosyntes. resultaten kan användas inom potatisförädlingen och vid efter-skördbehandling, och därmed få betydelse för kvalitet och livsmedelssäkerhet.

万福彩票app

Sjukdomar vi får av djuren

上海选四开奖上结果richard zuerners forskar om zoonoser, dvs. djursjukdomar som kan överföras till människor. fokus i forskningen ligger på karaktärisering av bakteriesjukdomar, vars praktiska tillämpning är utveckling av diagnosmetoder som gör det möjligt att följa smittspridning hos djur. i andra studier jämför han arvsmassan hos närbesläktade bakteriestammar för att kunna identifiera proteiner som gör att vissa stammar orsakar infektion, medan deras släktingar är harmlösa. resultaten ökar vår förståelse av infektionsförloppet, och dessutom är proteinerna högintressanta som kandidater vid framtagning av vacciner.

Nya professorer 2011

nedan presenteras nya professorer som installeras år 2011 i ultuna och alnarp (inklusive pressbilder).

Kort om professorerna som installeras i Alnarp med installationsföreläsningar 6 maj 2011.

世界杯竞猜哪个平台好

Växtskydd mot stress

potatisbladmögel är en av de mest förödande växtsjukdomarna i sverige, och i världen i övrigt. erik andreassons forskning syftar till att förstå hur växter reagerar på angrepp av främst biotiska stressfaktorer, såsom bladmögelangrepp, och hur olika försvarssystem i växten kan samverka eller motverka varandra. målen med forskningen är dels att förstå processerna, men också att hitta nya metoder för resistensförädling.

上海快三开奖结果今天开快

Uppfattningar och hantering av risk och förändring

上海选四开奖上结果kristina blennow är i grunden naturgeograf. hennes forskning handlar om att förstå samspelet mellan människan och hennes omgivning, för att därigenom kunna stödja planering och beslutsfattande under osäkra och föränderliga förhållanden. ett aktuellt forskningsområde är individers uppfattningar av klimatförändringarna och deras möjligheter till klimatanpassning. hon använder sig av tvärvetenskapliga strategier med både empiriska metoder och datorsimuleringar, ofta i internationellt samarbete och i nära kontakt med avnämare.

中华竞猜是什么情况

Multifunktionella grödor – framtidens lösning?

上海选四开奖上结果eva johansson är i grunden växtförädlare och hennes forskning handlar om nya och breddade användningsområden för jordbruksgrödor. hon arbetar med både livsmedelsgrödor och grödor som ger bioråvaror som kan ersätta fossil olja. en bärande tanke är grödorna ska vara skräddarsydda för sitt användningsområde och att även restprodukternas fulla värde ska kunna tas tillvara.

三分11选5是不是官方的

Växtskyddsstrategier i ett odlingssystemperspektiv

birgitta rämerts forskning handlar om olika sätt att minska problemen med skadegörare på trädgårdsväxter, framförallt genom att kombinera biologiska bekämpningsmetoder och utformning av odlingssystemet. hon arbetar bland annat med odlingstekniska åtgärder, som växtföljd och såtid, men undersöker också hur angreppen kan minskas genom samodling av olika grödor. grunden för forskningen är ofta biologiska och ekologiska studier av skadegöraren och dess naturliga fiender.

下载齐齐哈尔麻将

Tydliga idéer bär fram formen

tiina sarap är landskapsarkitekt och har ett särskilt intresse för gestaltningsprocessens tidiga skeden, dvs. då de bärande idéerna i ett koncept formuleras i bilder och ord som kan förankras hos uppdragsgivaren. hon har varvat yrkesutövning i samhällsbyggande med undervisning, och i lärarrollen har hon bland annat strävat efter att utveckla undervisningsformerna.

万福彩票app下载

Gränsöverskridande landskapsforskning i en utmanande tid

ingrid sarlöv-herlins forskning rör landskapsplanering, ett ämne som inte bara går över gränserna till olika närliggande discipliner, utan också berör de många intressenter som påverkas av beslut och landskapsförändringar. hon har ett brett intresse som landskapsforskare, från landskapsekologisk planering till europeisk policy, men är framför allt intresserad av hur landskapsplanering kan anta ett större helhetstänkande.  hon arbetar också med metoder och redskap som kan användas för att beskriva och värdera landskap och för att underlätta kommunikation mellan experter och användare. en sådan metod är landskapskarakterisering, ett systematiskt sätt att utan värdering beskriva landskapets karaktär.

Kort om professorerna som installerades i Uppsala med installationsföreläsningar 31 mars och 1 april 2011.

世界杯买体彩篮球彩票

Framgångsrika ogräs passar tiden

上海选四开奖上结果lars anderssons forskning är inriktad på ogräsens biologi och reglering. han studerar framförallt hur enskilda arters groning och uppkomst är anpassad i tid och rum till klimat, väder och odlingsåtgärder samt hur dessa egenskaper styr arternas framgång som ogräs i olika typer av odlingssystem. kunskaperna utgör en viktig bas i utvecklingen av resurseffektiva och miljövänliga regleringsåtgärder. vi behöver dem också för att kunna förutsäga hur ogräsflorans sammansättning och ogräspopulationernas storlek kommer att påverkas av ett ändrat klimat eller ändrade odlingssystem.

上海快三开奖结果今天开快

Virus som hotar vår välfärd

mikael bergs forskning handlar om att belysa och förstå hur virus fungerar, särskilt det samspel mellan virus och värd som ibland leder till sjukdom. en viktig aspekt är hur olika virus kringgår värddjurets medfödda immunförsvar. det redskap han använder är viral genomik, som handlar om virusgeners funktion och evolution samt om värddjurets immunsvar. målet är bättre kunskap om de mekanismer som gör det möjligt för virus att orsaka sjukdom, att ”lura” värdens immunförsvar och att utvecklas till nya pandemier.

七星彩高手论坛特区

Mjölkkoavel med hållbarhetsperspektiv

上海选四开奖上结果britt berglunds forskning rör avelsmässiga aspekter på mjölkkornas hälsa, reproduktion och välbefinnande. det har bland annat handlat om orsaker till den höga andelen dödfödda kalvar hos förstakalvande holsteinkor och hur man avelsmässigt kan hantera detta. hon forskar också kring förbättrade fenotyper som uttrycker en större andel av den genetiska variationen, såsom bättre mätegenskaper i aveln för tidig fruktsamhet, olika mått på energireserverna efter kalvning och hur de är relaterade till kons fruktsamhet och hälsa, samt möjligheter till individuellt anpassade kalvningsintervall.

万喜堂app是值得您信赖的

Hållbar landskapsarkitektur i globaliseringens tidevarv

maria ignatieva är landskapsarkitekt och i sin forskning kombinerar hon kunskaper inom urban ekologi, landskapsarkitekturens historia och hållbar design. karriären inleddes med restaurering av blomsterterasser vid peter den stores palats i s:t petersburg. idag arbetar hon främst med uthållig stadsbyggnad i en globaliserad värld, med fokus på bland annat biologisk mångfald.

七星彩精准计划软件

Konsekvenser av sekvenser i husdjursgenetik

dj de konings forskning handlar om att reda ut den genetiska bakgrunden till viktiga egenskaper hos lantbrukets husdjur. den variation som finns mellan djuren, i fråga om en egenskap, kopplas till den variation som finns på dna-nivå. en viktig del av de konings arbete har bestått i utveckling av analysverktyg och försöksupplägg för sådana studier, liksom en ansenlig mängd faktiska dataanalyser.

下载app送36元彩金

Vi och våra val: om preferenser, ekonomiska beslut och drivkrafter

carl johan lagerkvist ekonomiska forskning spänner över ett brett fält inom områdena riskanalys, finansiering, diskret valanalys samt beteendeekonomi. tillämpningarna finns i sammanhang som präglas av beslutsfattande och av policy, dvs. avsiktsförklaringar och riktlinjer som används av myndigheter, företag och organisationer för att styra beslut och uppnå önskade mål. ekonomisk psykologi används för att förklara orsakerna till människors val, beteenden och beslut.

上海福利彩票快三开奖时间结果

Nyttja eller utnyttja husdjuren? Avelsarbetet gör skillnad

上海选四开奖上结果en stor del av lotta rydhmers forskning och undervisning handlar om genetiska samband mellan produktionsegenskaper och egenskaper som är viktiga för husdjurens hälsa, reproduktion och välfärd. en hållbar utveckling innehåller miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. avelsarbetet är ett viktigt redskap för att nå ett mer hållbart nyttjande av husdjur. det betyder t.ex. att suggor ska kunna producera tillräckligt med mjölk åt smågrisarna utan att förlora för mycket av sina kroppsreserver. samarbete med forskare över ämnesgränser är en viktig komponent i detta arbete.

中华彩票代玩真的假的

Kunskap och verktyg för en uthållig rennäring

上海选四开奖上结果birgitta åhmans forskning handlar om renar och renskötsel. inledningsvis var huvudfrågan hur svensk rennäring skulle hantera radioaktiva föroreningar i renens miljö efter kärnkraftsolyckan i tjernobyl. idag studerar hon renens näringsförsörjning och välfärd samt hur produktionen i rennäringen påverkas av skötsel, betesanvändning och yttre störningar.

 

Nya professorer före 2011

Fakta:

#sluinstallation

上海选四开奖上结果använd hashtaggen #sluinstallation och följ installationen i sociala medier.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Akademiintendenturen, Ledningskansliet

Jenny Sälgeback, akademiintendent
jenny.salgeback@nhyh185.cn上海选四开奖上结果, 018-67 10 74

Pia Schultz, bitr. akademiintendent
pia.schultz@nhyh185.cn上海选四开奖上结果, 018-67 20 65

Adress:上海选四开奖上结果 Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna

Sidansvarig: ew-red@nhyh185.cn