Nyckel till natur och miljö - Naturvetenskaplig bastermin

Publicerad: 15 april 2020

saknar du behörighet? basterminen är en möjlighet för dig som inte har teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund från gymnasiet eller motsvarande. du kan komplettera dina kunskaper för att kunna antas till något av nedanstående program som ges på slu.

上海选四开奖上结果naturvetenskapliga fenomen studeras i fält och tas upp i teman såsom vatten, mark, liv, mat och naturvetenskap i samhällets resursflöden. grundläggande naturvetenskapliga områden inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik introduceras i anslutning både till teman och som fristående föreläsningar. du måste läsa alla ämnen under basterminen för att kunna bli godkänd. basterminens studieämnen är inte identiska med gymnasiets kurser.

Anmälan

Nu kan du söka Naturvetenskaplig bastermin för höstterminen 2020. Vänligen notera att utbildningen ges under förutsättning att regeringen beslutar om resurser. Utbildningen går att söka som vanligt på .


Fakta

Basterminen är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basterminen ger heller inte högskolepoäng och kan inte ingå i en akademisk examen.

Programmets omfattning: 0,5 år

Inriktning:上海选四开奖上结果 Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, garantiplats på Agronomprogrammet - livsmedel, Uppsala Studiestart: Uppsala jan 2020 

Inriktning: Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, garantiplats på Agronomprogrammmet mark/växt, Uppsala Studiestart: Uppsala jan 2020 

Inriktning: Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, garantiplats på Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram, Uppsala Studiestart: Uppsala jan 2020

Anmälan senast上海选四开奖上结果: 15 okt 2019

Studieavgift för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz

Första delbetalningen:     67 500 SEK
上海选四开奖上结果Totala programkostnaden:     67 500 SEK

Kursplan

Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, 30 hp

Ämne: Biologi

Nivå: Förberedande nivå

Betygsskala: Godkänd / Icke godkänd

Språk: Svenska

Mål: Efter genomgången kurs skall studenten ha tillägnat sig det naturvetenskapliga språket och inhämtat grundläggande begrepp och samband inom biologi, fysik, kemi och matematik. Vidare skall studenten ha en förståelse för ämnenas plats i helheten, ha fått träning i litteratursökning, kommunikation och samarbete.

Innehåll: Naturvetenskapliga fenomen studeras i fält och tas upp i tema såsom vatten, mark, liv, mat, naturvetenskap i resursflöden i samhället.
Följande grundläggande naturvetenskapliga områden inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik introduceras i anslutning till teman:

Biologi上海选四开奖上结果 (4 veckor) Grundläggande systematik Klassindelning – vad den grundas på Evolutionära processer Växelverkan mellan biotiska och abiotiska system Energi- och materialflöden i biologiska system och samhälle Cellstruktur och växelverkan mellan struktur och funktion Populationsdynamik

Fysik上海选四开奖上结果 (3 veckor) Energi, arbete, effekt, energikvalité, verkningsgrad, samhällets energiflöden, naturens energiflöden, värmekapacitet, ångbildningsvärme, smältvärme, entalpi, entropi. Kraft, likformig rörelse, acceleration, moment, tryck, kapillaritet, osmos. Laddning, elektriska fält, spänning, ström, resistans. Vågrörelse, elektromagnetisk strålning.

Kemi (6 veckor) Atommodeller Kemisk bindning Formelskrivning och stökiometri Jämvikter (bl.a. pH, redox) Termodynamik (entalpi, entropi, jämviktskostanter) Organisk kemi

Matematik上海选四开奖上结果 (6 veckor) Reella tal, skalomvandlingar, ekvationslösning och olikheter. Rötter, potenser, logaritmer och trigonometri. Räta linjens ekvation, funktioner, enklare derivator och deras användning, primitiva funktioner och integraler. Grunder i sannolikhetsteori och statistik.

Övriga moment (1 vecka): Syntes, vetenskapsteori, litteratursökning.

Litteratur: Gemensam kurslitteratur fastställs av nämnd/motsvarande och redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om kurslitteratur ska finnas tillgänglig senast åtta (8) veckor före kursstart.

Examination och Godkända tentamen, godkända skriftliga och muntliga fordringar för godkänd kurs:上海选四开奖上结果 redovisningar samt tillfredsställande deltagande i samtliga obligatoriska kursmoment.

Övriga upplysningar: Basterminen är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basterminen ger heller inte högskolepoäng och kan inte ingå i en akademisk examen.

basterminen är en möjlighet för dem som inte har teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund från gymnasiet eller motsvarande att komplettera kunskaper inom ämnena biologi, kemi, matematik och fysik för att kunna antas till något av nedanstående program.

Basterminen ger platsgaranti på vissa av SLU:s program. Platsgaranti innebär att den som antas, och genomgått basterminen med godkänt resultat senast sista dag för komplettering, har en garanterad plats på något av nedan angivna program med start efterföljande termin.
- Agronomprogrammet – livsmedel
- Agronomprogrammet – mark/växt
上海选四开奖上结果- Biologi och miljövetenskap– kandidatprogram

Ansvarig institution: Institutionen för skoglig mykologi och patologi

Basterminen ger platsgaranti på vissa av SLU:s program

platsgaranti innebär att den som antas, och genomgått basterminen med godkänt resultat senast sista dag för komplettering, har en garanterad plats på något av nedan angivna program med start efterföljande termin.

  • Agronomprogrammet - livsmedel
  • Agronomprogrammet - mark/växt
  • Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Basterminen ger också behörighet men ingen platsgaranti till

  • Agronomprogrammet - husdjur
  • Etologi och djurskydd - kandidatprogram
  • Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram

上海选四开奖上结果basterminen utan platsgaranti har ingen egen anmälningskod. anmäl dig till någon av de programkopplade anmälningsalternativen ovan.


Kontaktinformation

Programstudierektor Naturvetenskaplig bastermin:

Nils Högberg, Forskare FLK
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi/ Avdelningen för skoglig patologi
nils.hogberg@nhyh185.cn,  

三d走势图带连线专业版1

fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@nhyh185.cn